Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. – Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των Στρατιωτικών

By

pexels-photo-104764.jpeg

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο των Στρατιωτικών

α. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/2018 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 062/26-6-2018 έγγραφό μας

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 846/27/47849/Σ. 10634/21-6-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ. 846/49/88455/Σ.21478/30-11-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

1. Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες αρκετών ερωτήσεων από μέλη μας, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών, οι οποίες αφορούν στο κόστος αναγνώρισης, στο χρονικό διάστημα που αφορά, στη δυνατότητα συνδυασμού με άλλες πρόνοιες κλπ.

2. Δυστυχώς, ελλείψει αρμοδίου ενημερώσεως και εν αναμονή ήδη επί μακρώ σε σχέση με τα ερωτήματα του (ε) σχετικού, λόγω δε, του υψηλού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περίπτωση, μεγάλο μέρος του προσωπικού των ΕΔ και όχι μόνο, από την Περιφερειακή μας Ενότητα, καθ’ όσον το ζήτημα αυτό είναι Πανελλαδικού ενδιαφέροντος, απευθύνεται στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες που παρουσιάζονται ότι ασχολούνται με ζητήματα επί των οικονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες. Ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει πως αυτές συχνά παρουσιάζονται ασαφείς και μη έγκυρες με αποτέλεσμα να δημιουργούν στους συναδέλφους εκνευρισμό και ανασφάλεια.

3. Ως εκ τούτων, κατά τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε με το ζήτημα προκειμένου να διαπιστώσουμε τι δυνατότητες υφίστανται ώστε να βοηθήσουμε στην ενημέρωση των συναδέλφων. Ως επακόλουθο της ενασχόλησής μας με το θέμα ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, ως (γ) σχετικό, έχουμε καταλήξει στα κάτωθι συμπεράσματα:

α. Με την παρ.Η1γ του (β) σχετικού, καθορίζεται ρητώς ότι, η αναγνώριση διπλασιασμού του χρόνου υπηρεσίας αποτελεί πραγματικό χρόνο υπηρεσίας και μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ασφαλισμένος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις σχετικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό πεδίο που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

β. Σύμφωνα με την παρ. Η2 του (β) σχετικού, προσδιορίζεται η δυνατότητα εξαγοράς πέντε (5) ετών κατ’ ανώτατο (μάχιμη πενταετία), μόνο για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και όχι ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

γ. Με το άρθρο 15 του (α) σχετικού προβλέπεται ότι για την αναγνώριση, τόσο της μάχιμης πενταετίας, όσο και του διπλασίου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, λογίζονται οι εισφορές κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

δ. Ωστόσο, με τις διευκρινίσεις του (δ) σχετικού (ως παρ. 2), θεωρούμε ότι ξεκαθαρίστηκε μεν, αλλά μόνο για την αναγνώριση διπλασιασμού πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, ότι η δυνατότητα αναγνώρισης εν λόγω χρόνου [ως παρ. Η2 του (β) σχετικού] δύναται να πραγματοποιηθεί διά της καταβολής εισφορών για όποιο διάστημα επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και όχι κατά την υποβολή της αιτήσεως.

ε. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σχετική μέριμνα δεν δείχνει να έχει αντίστοιχη εφαρμογή και στην περίπτωση της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών (ως πλασματική υπηρεσία), γεγονός που δημιουργεί σημαντικές απορίες στους συναδέλφους αναφορικά με το χρονικό διάστημα στο οποίο απαντάται το εν λόγω δικαίωμα.

στ. Συναφώς των ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι υφίσταται ρητή πρόνοια μη δυνατότητας συνδυασμού με έτερες διατάξεις αναγνώρισης διπλασιασμού (πχ με τα πτητικά 6μηνα), δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ισχύει σε άλλες περιπτώσεις ειδικών ασφαλιστικών προνοιών (πχ για την περίπτωση των 18μήνων όπου για κάθε 18 μήνες πραγματικής υπηρεσίας, στο στέλεχος αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία ένα επιπλέον 6μηνο).

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα poes.gr πατώντας εδώ

Advertisements