Θεόφιλος Παπαδάκης: Τι κάνουμε όταν δεν ικανοποιείται η αίτηση μετάθεσης – Πλήρης οδηγός

theofilos-papadakis-750x420.jpg

Συνάδελφοι, βάσει των διατάξεων του π.δ. 100/03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας για μετάθεση δεν ικανοποιηθεί, ενώ αυτό ισχύει παρά μόνο εάν μετατεθείτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς τη δική σας θέληση.

άρθρο του Θεόφιλου Παπαδάκη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΑΣΥ – Μέλος ΕΚΑ

Προσφυγή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς, Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 100/03), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ενώ αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν να μετατεθούν σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δυστυχώς, παρότι ο δικός μας Κανονισμός δεν τους παρέχει αυτό το δικαίωμα, εντούτοις ο Νόμος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99) και το Σύνταγμα που υπερτερούν έναντι του Προεδρικού Διατάγματος, τους παρέχουν αυτό το έννομο και νόμιμο δικαίωμα.

Έτσι, σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στο άρθρο 24 του ν. 2690/99, αλλά και λόγω των αρχών των δικαιωμάτων μας που προβλέπει το Σύνταγμα, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το έγγραφο δικαιολογημένο αίτημά σας, να υποβάλετε εκ νέου μία έγγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή», με την οποία θα ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βέβαια καλό θα ήταν αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.

Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρήματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεία εφόσον χρειάζεται. Σας γνωρίζω ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 100/03 α) τα υπηρεσιακά κριτήρια ενδεικτικά είναι η υπηρεσιακή απόδοση, η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι ιδιαίτερες γνώσεις, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η πειθαρχικότητα, ενώ β) τα κοινωνικά κριτήρια είναι η προτίμηση του Αστυνομικού, η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση γενικότερα, οι λόγοι υγείας, οι σπουδές κλπ.

Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων μεταθέσεων
– είτε για Τακτικές Μεταθέσεις με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (όχι με μόρια) εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης-Νομού (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νόμων χώρας) που αφορούν τις μεταθέσεις για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του ΑΕΑ,
– είτε για τις εξαιρέσεις, όχι δηλαδή με μόρια, (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και οι έχοντες μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του π.δ. 100/03 για μεταθέσεις σε άλλη περιοχή μετάθεσης (Νομό δηλαδή ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Δ.Α. Νομών της χώρας),
– είτε εάν προέκυψε κάποιο πρόβλημα ή έγινε λάθος ή παρατυπία ακόμα και στον υπολογισμό των μορίων σας, κάτι το οποίο σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται και η υποβολή Αναφοράς Παραπόνων βάσει και του άρθρου 45 του π.δ. 141/91,
– είτε ακόμα και για τις Εσωτερικές Μεταθέσεις που πραγματοποιούνται το Β’ δεκαπενθήμερο Ιουλίου εντός των Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών της χώρας (υπόψη οι αιτήσεις εσωτερικής μετάθεσης γι’ αυτές τις περιφερειακές Υπηρεσίες υποβάλλονται το Β’ Δεκαήμερο Ιουνίου,
– είτε για τις μεταθέσεις αξιωματικών που αποφασίζονται όλες μαζί (εντός και εκτός περιοχής μετάθεσης) τέλος Ιουνίου βάσει του άρθρου 16 του π.δ. 100/03.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα katechaki.gr πατώντας εδώ