Παιχνίδι σε διπλό ταμπλό με δύο + δύο γαλλικές φρεγάτες

FREMM_Aquitaine_D650.jpg

Μετά το αμφιλεγόμενο deal με τους Αμερικανούς για τα αεροπλάνα F-16, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει αίτημα στο Παρίσι για την απόκτηση πλοίων τύπου FREMM (με κόστος 1,2 δισ. €) και την αναβάθμιση των μαχητικών Mirage (αντί 400.000.000 €).
Τη διερεύνηση της πιθα­νότητας απόκτησης δύο σύγχρονων φρεγατών τύ­που FREMM από τη Γαλλία φαί­νεται να εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται τον επόμενο μήνα να σταλεί επισήμως έγγρα­φο αίτημα προς τη γαλλική πλευ­ρά για την απόκτηση των πρώτων σχετικών πληροφοριών (αν υπάρ­χουν διαθέσιμα προς απόκτηση πλοία, χρονολόγιο ναυπήγησης και προσκτήσεως αυτών, τρόποι αποπληρωμής, τεχνικά χαρακτη­ριστικά κ.λπ.).
Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι προαναφερθείσες γαλλικές φρεγάτες απασχολούν την Ελλάδα και ασφαλώς δεν θα είναι η τελευταία, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση, μετά τον «αμε­ρικανικό παράγοντα» αποφάσισε να «επενδύσει» και στον αντίστοι­χο ευρωπαϊκό και δη στον γαλλι­κό, και μάλιστα μέσω της γνωστής «συνταγής», των γαλλικών οπλι­κών συστημάτων.
Γιατί πέραν του προαναφερθέντος επισήμου αιτήματος για τις φρεγάτες FREMM, που ανα­μένεται να αποσταλεί από την αρ­μόδια Γενική Διεύθυνση Αμυντι­κών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας, με επικεφαλής τον εξαιρετικών ικανοτήτων αντιναύ­αρχο ε.α. Κυριάκο Κυριακίδη ΠΝ, την επόμενη εβδομάδα αναμένο­νται στην Αθήνα στελέχη της αντί­στοιχης γαλλικής υπηρεσίας, της DGA. Τα στελέχη αυτά αναμένε­ται να συζητήσουν με τους δικούς μας της ΓΔΑΕΕ για θέματα συμ­φωνιών εν συνεχεία υποστηρίξεως (Follow-On-Support/FOS) για τα γαλλικής κατασκευής μα­χητικά αεροσκάφη, τύπου Mirage-2000EGM/BGM και Mirage 2000-5 Mk.2, καθώς και των ειδι­κών οπλικών συστημάτων που μό­νο αυτά μπορούν να φέρουν, όπως είναι τα βλήματα αέρος-επιφανείας (anti-ship) Exocet και τα βλή­ματα «πλεύσεως» (cruise) τύπου SCALP-NG, που για τα δεδομέ­να του Αιγαίου και Ελλάδας-Τουρκίας αποτελούν όπλα στρατηγικού πλήγματος!
Ο «λογαριασμός»
Πώς «μεταφράζονται» οικονομι­κά όλα αυτά; Περίπου 500.000.000 – 600.000.000 εκατ. ευρώ κοστίζει η απόκτηση της κάθε μιας φρεγά­τας, δηλ. 1-1,2 δισ. ευρώ για τις δύο «σίγουρες» φρεγάτες, για­τί μπορεί να υπάρχει και δικαί­ωμα για άλλες δύο ως «δικαίω­μα προαιρέσεως» (option), ενώ εκτιμάται ότι και το συνολικό κό­στος για τα αεροπορικά, δηλαδή την υποστήριξη των αεροσκαφών και των όπλων των Mirage-2000, υπολογίζεται σε άλλα περίπου 400.000.000 ευρώ! Επομένως, μιλάμε για ένα συνολικό κονδύλιο της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ που πάει προς τους Γάλλους.