Από τη μισθοδοσία πλέον η παρακράτηση των μισθωμάτων για ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ

496x347-images-FOTOS-SOA.jpg

Ανάρτηση της ΠΟΕΣ, δείτε εδώ

Με αλλεπάλληλες προφορικές διαχρονικές οχλήσεις και εν τέλει με το σχετικό έγγραφό της (δείτε εδώ), η Ομοσπονδία μας είχε ζητήσει να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε το βασικό μηνιαίο μίσθωμα των στεγαζομένων σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ και η επιβάρυνση θέρμανσης (καυσίμων) να παρακρατούνται απευθείας από τις τακτικές αποδοχές των στεγαζομένων.

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.820/32/988219/Σ.3232/30.6.2017 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου τροποποιείται ο Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών – Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ), ως εξής:

1. Η περίπτ. (6) της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 διαγράφεται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η μηνιαία είσπραξη των κοινοχρήστων γίνεται από τους διαχειριστές συντηρητές των ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ.».3. Η παρ. 4 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Η επιβάρυνση θέρμανσης για τα καύσιμα των ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ αποδίδεται στο ΤΕΘΑ.».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η είσπραξη του μισθώματος και της επιβάρυνσης θέρμανσης διενεργείται με την παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές των στεγαζομένων στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ. Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι δαπάνες κοινών παροχών, όπως ηλεκτρισμού, κίνησης ανελκυστήρων, ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, ευπρεπισμού του περιβάλλοντος το κτίριο χώρου, απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας, εκκένωσης βόθρων, αμοιβών ιδιωτικών συνεργείων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις ιδιωτικές πολυκατοικίες και βαρύνουν τους στεγαζόμενους. Η Διοικούσα Επιτροπή κατανέμει το σχετικό ποσό στους στεγαζόμενους, κατά αναλογία προς τους χώρους που μισθώνουν. Τα ποσά που βαρύνουν κάθε στεγαζόμενο για τις ως άνω δαπάνες αναγράφονται σε ιδιαίτερη ονομαστική κατάσταση και εισπράττονται από τους διαχειριστές συντηρητές των ΣΟΑ – ΣΟΜΥ -ΣΟΕΠΟΠ.».

Ανάρτηση της ΠΟΕΣ, δείτε εδώ